Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi

12.2.2017 22:02:07 BilgeDede
Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi" title=  

Dil, insanların çevreleriyle ilişki kurabilmeleri için en etkin iletişim aracıdır.

Solunum yolu ile vücuda giren havanın ses bantlarında sağladığı titreşimler sonucu larinksten geçtikten sonra ağız ve burunda konuşma dilinin geleneksel sesleri haline gelmesi için şekillenmesine artikülasyon adı verilir. Artikülasyonda konuşma dili seslerinin doğru, o dilin kurallarına uygun ve belirgin şekilde çıkarılması esastır.

Çocuklarda artikülasyonun tamamlanması 7-8 yaşına kadar sürer. Çocuk bu yaşa kadar artikülasyonu tam kazanamamışsa konuşma terapistine gereksinim olabilir. Sesleri algılama ve çıkarma becerisini kazanma, ses çıkarmayı sağlayan organların motor kontrolü, işitme, dokunma, görme gibi duyulara ait sesle ilgili işaretleri hatırlatma yeteneği ve dilin kullanılması ile ilgili yaşantılar birleşerek artikülasyonu meydana getirirler. Fonemlerin yani ses birimlerinin tam olarak gelişmesi için bu etkenlerin hepsi aynı derecede önemlidir.

Fonemlerin bir kısmı dil öncesi, diğerleri dil döneminde ortaya çıkarlar. Dil öncesi döneminde bebekler çevrelerindeki konuşmalara çeşitli sesler ve farklı ahenkteki ses dizileri ile cevap verirler. Fakat bu sesleri gerçek özel iletişim için kullanmazlar. Dil döneminde ise bebekler anlamlı iletişim için çeşitli ses birimlerinin (Fonem) birleşmesinden oluşan sözcükler kullanırlar. Bununla beraber bu iki dil gelişimi dönemleri birbirinden kesin sınırlarla ayrılamazlar.

Dil gelişimi, dil öncesi döneminde ağlama, geğirme gibi organik seslerle başlar ve ilk altı ay boyunca fonemlere benzeyen sesler çıkar. Bunlar genellikle sesli fonemlerdir. Sonra bu seslerin arasında sessiz fonemlerde görülmeye başlar.

İkinci altı ayda gıgıldama dönemi başlar. Gıgıldama, konuşmaya benzeyen rastgele sözcükler çıkarmadır. Bazı araştırıcılar gıgıldama döneminin erken dil gelişiminde önemli rol oynadığım iddia ederler.

Çocuklar ikibuçuk yaşlarına doğru tüm sesli ve sessiz fonemleri çıkarabilirler. Bununla beraber tüm fonemler için uygun ve tam artikülasyonun kazanılması 7-8 yaşına kadar sürer.

Artikülasyon bozuklukları konuşma dili seslerinden biri veya birkaçının herhangi bir nedenle o dilin kurallarına uygun, eksiksiz ve doğru olarak çıkarılamaması durumudur. Bunların bir kısmı fonemlerin gelişimsel sırayla kazanılması sona erdiği zaman azalacaktır. Ancak fonemlerin kazanılması durumu yamsıra zekâda artikülasyon bozuklukları ile yakından ilgilidir. Zekâ bölümü azaldıkça çocuğun hata yaptığı fonem sayısı artar ve artikülasyon kusurları karmaşıklaşır. Böyle durumlarda çocuğu konuşma terapisti, pediatrisi ve ruh sağlığı uzmanı birlikte izlemelidirler.

Bireyin çevresi ile iletişimini, düşünce alışverişini sağlayan en önemli iletişim aracı olan dil; böylece çocuk doğar doğmaz ağlama ile başlar, geğirme, iç çekme ve diğer organik seslerle ilk vokalizasyon görülür, 7-8 yaşlarına gelince gramer ve kelime sayısı yönünden yetişkin diline oldukça yaklaşır.

Dil ve zekâ arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bireylerin zekâ bölümleri azaldıkça geç konuşma ve bunun yanısıra çeşitli konuşma bozuklukları görülür. Zekâca geri çocuklarda konuşma bozukluklarına sık rastlanır. Bazen de zekâ normal fakat doğuştan anatomik kusurlar olabilir. Bununla beraber konuşma bozukluğu olan çocuklarda anne ve babanın eğitim ve kültür düzeyleri, davranışları, ekonomik durum gibi etmenlerinin rolü hatırlanmalıdır. Ayrıca anne baba ya da büyük kardeşlerde konuşma bozuklukları da olup olmadığı öğrenilmelidir.

Kurumlarda yaşamını sürdüren normal zekâlı çocuklarda da artikülasyon bozuklukları olağandır. Dilin gelişimi çocuğun sosyal ilişkileriyle hızlanır. Okul öncesi yıllarında verilen dil eğitiminin çok etkili olduğu araştırmalarla saptanmıştır.

Kaynak:http://www.nkfu.com/


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır