CTE İnfaz ve Koruma Memuru Alımı

11.8.2016 11:09:36 BilgeDede
CTE İnfaz ve Koruma Memuru Alımı" title=  
T.C. ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İlanı
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114'üncü
maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği
belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli 3.258 infaz ve koruma memuru, 201 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi),
63 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 49 teknisyen, 121 destek personeli (şoför), 14 destek personeli (aşçı), 15 destek
personeli (kaloriferci) olmak üzere 3.721 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacaktır.
2. Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (lisans mezunları için KPSS 2016, önlisans ve ortaöğretim için KPSS 2014)
girerek en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;
-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.),
-Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için
beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),
-Destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.
-Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı
sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak
üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.
3. Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014
KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
4. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş
olmak;
İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezi sınavın (KPSS-2014)
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.);
Lisans mezunları için ise merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1986 ve sonrası
doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 30 yaşını bitirmemiş olmak.
Teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci,
şoför) sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezi sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak
ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için
ise merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar
sınava müracaat edebilecektir.) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
II. Özel şartlar:
A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS- 2016 ve
2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,(Lisans mezunları 01 Ocak 1986, Önlisans ve
Ortaöğretim mezunları 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.'den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,
B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön
lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu
maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını
belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar
ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında
her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo
veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak
uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan
adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık
kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam
bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul
edilecektir.
C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans
veya önlisans programlarından mezun olmak,
D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak
veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
gerekmektedir.
5. Başvuru tarihi :
Başvurular 19 Eylül 2016 günü başlayıp, 27 Eylül 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
6. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden
temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada
komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu
başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahalli
Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul
edilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava
başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu
şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel istihdamına yönelik diğer ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu
unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.
7. Sınav yeri:
EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
8. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:
Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza
infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 06 Ekim
2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
9. Boy kilo ölçümü:
İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü
sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo
ölçümleri 10-11 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü
sınava katılamayacaklardır.
10. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:
12 Ekim 2016 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan
kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi
halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
11. Şoförler için uygulama sınav tarihi: 14 Ekim 2016 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi
halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması formunu (EK-8) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyon
başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi)
ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 18 Ekim 2016 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan
edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-8) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile
birlikte en geç 24 Ekim 2016 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.
13. Sözlü sınav tarihi:
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık
memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 31 Ekim 2016 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak
personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.
14. Sınav şekli:
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
15. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle
yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne
başvurulabilir.
16. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan
başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği)
pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu,
yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle
sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
17. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
18. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden
sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal
edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.
19. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
20. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz
konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas
alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun
adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
DUYURULUR
EK-1 : Başvuru formu,
EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar.
EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır